Jump to Navigation

O metóde

V súčasnosti je na trhu množstvo metód a prístupov, ktoré sa odvolávajú na "komunikačné aktivity". Tieto majú zaručiť, že študent sa naučí konverzovať a stratí zábrany z rozprávania. Avšak existuje veľký rozdiel medzi tzv. „voľnou“ konverzáciou a „riadenou“ konverzáciou. Pri voľnej konverzácii nie je študent časovo obmedzovaný, rozmýšľa nad tým, čo povie a častokrát si to aj prekladá. Pri riadenej konverzácii ide o systém otázka-odpoveď, pri ktorom je študent "nútený" odpovedať bez dlhšieho rozmýšľania. Tým pádom nemá reálne čas sa zamýšľať nad prekladom a „musí“ odbúrať strach z rozprávania.

Na takomto princípe funguje aj metóda Direct method. Ide o licencovaný systém výučby, určený pre výučbu cudzích jazykov (angličtiny, nemčiny a iných). Tento systém je založený na priamej metóde výučby cudieho jazyka. Metodicky je postavený na riadenej konverzácii, pri ktorej sa študenti učia priamo tak že rozprávajú.

Výhody metódy:

  • omnoho rýchlejšie a jednoduchšie naučí študenta rozprávať v cudzom jazyku
  • pomôže zbaviť sa zábran komunikovať
  • simuluje reálne cudzojazyčné prostredie

Zásady metódy:

Rýchlosť
Učiteľ na hodine hovorí k študentom rýchlo, zachovávajúc prirodzené tempo konverzácie. Aj keď zo začiatku študenti môžu považovať takýto spôsob vedenia hodiny za prekvapujúci, čoskoro si na to zvyknú. Rýchle tempo študentovi umožní porozumieť rozhovorom v cudzom jazyku v prirodzenej rýchlosti.

Otázky
Učiteľ sa pýta každú otázku dvakrát, v rýchlosti, automaticky začínajúc odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke ako aj pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou. Učiteľ pasívne nečaká pokiaľ študent zodpovie otázku sám, ale neustále ho nabáda na pohotovú odpoveď. Takto sa u študenta jazyk automatizuje a dostáva sa mu „do krvi“.

Odpovede
Odpovede v nižsích úrovniach sú stanovené tak, že ich ani učiteľ ani študent nemôžu pozmeniť. Študent si tak precvičuje presne tie slová a gramatické javy, ktoré musí bezchybne ovládať. Vo vyšších úrovniach sú prvky vlastnej kreativity povolené, a tak študent vytvára viac originálnych a voľných odpovedí. Študent sa tak najprv učí „noty“ a potom dokáže samostatne tvoriť vety. Za účelom vytvorenia správnych lingvistických návykov, by mal študent rozprávať rýchlo bez prestávok na rozmýšľanie. Tento proces odstraňuje návyk rozmýšľania a prekladania si viet a gramatických javov z rodného jazyka do cudzieho, čo bráni schopnosti porozumieť a rozprávať v prirodzenej rýchlosti. Najlepším spôsobom ako sa naučiť jazyk je jednoducho ním rozprávať. Študenti odpovedajú na učiteľove otázky v najdlhšej možnej forme. Takýmto spôsobom študent dlho rozpráva a precvičuje si tak slová a gramatické javy priamo v praxi.

Časté opakovanie učiva
Tajomstvo úspechu pri učení sa cudzieho jazyka je opakovanie. Učenie sa jazyka vo veľkej miere pozostáva z vytvárania rýchlych reflexov, ktoré sa podobajú písaniu na stroji alebo hraniu na klavíri. Takéto reflexy môžu byť nacvičené iba spôsobom častého opakovania. Aktivity by sa mali opakovať dovtedy, kým ich študent nie je schopný robiť sám automaticky. Toto je jedna z nepopierateľných výhod tejto metódy oproti iným metódam, kde raz prebraté učivo nie je často opakované a tak zanecháva medzery v študentových vedomostiach. Takto je zabezpečené, že študent vedomosti nikdy nezabudne.

    Finálnym výsledkom pre študenta sú:
  • dynamické hodiny, na ktorých konverzuje 5 až 6 krát častejšie
  • učenie sa jazyka prirodzenou cestou - rozprávaním
  • postupné odbúravanie strachu z rozprávania
  • pripravenosť študenta na reálne cudzojazyčné prostredieMain menu 2

Dr. Radut Consulting